بیگ وب

ارائه دهنده ی جدید ترین بازی ها و نرم افزارها

طبقه بندی موضوعی

تهیه و تدوین: جاوید قربانی

خودآزمایی درس اول:                                                                                                                  

1:ما را آن ده که آن به .

2:اعمال و کارهای انسان.

3:به ضربت خوردن حضرت علی(ع) و اسارت ضارب و تاکید مولا بر مدارا کردن با وی.

4: نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت                                     متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را.

5:اگر شعر را از حافظ بدانیم منظور ازپیام آشنا"الهام الهی و الطاف رحمانی"و مقصود از آشنا"خود حافظ"است و چنانچه شعر را گفته­ی شهریار بدانیم پیام آشنا"پیامی از حضرت علی(ع)" و منظور از آشنا"شهریار است.     

6:آزاده و سرمستم،خود کرده به هامونم      رانده است جنون عشق،از شهر به افسونم     بیت اشاره به داستان لیلی و مجنون دارد.

خود آزمایی درس دوم:  

1: شکست دادن،نابود کردن

2: الف.که بنشین پیش گرانمایه جفت                     ب.مرا مادرم نام مرگ تو کرد

3: عناصر ملی، پهلوانی، داستانی

4:تو مرکز فرماندهی سپاه را مطابق آئین نظامی رهبری کن.

5:به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ             سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟

که جوابش این است که شیر و نهنگ و پلنگ سواره به جنگ نمی آیند.

ج6:به رستم بر آنگه ببارید تیر            تهمتن به او گفت بر خیره خیر

     همی رنجه داری تن خویش را          دو بازوی و جان بداندیش را

ج7:بر او راست خم کرد و چپ کرد راست        خروش از خم چرخ چاچی بخواست

     بیامد که جوید زایران نبرد            سر هم نبرد اندر آرد به گرد

ج8:به گرز گران دست برد اشکبوس       زمین آهنین شد سپهر آبنوس

     چو بوسید پیکان سر انگشت اوی     گذر کرد بر مهره ی پشت اوی

خود آزمایی درس سوم: 

ج1:خشمگین شدن (نشان دادن خشم خود)

ج2:آهنین کوه (استعاره از عمرو)               هژبر ژیان (استعاره از علی)

ج3:زیرا شاعر تحت تاثیر حماسه های ملی، این داستان تاریخی و دینی را با دخل و تصرف در اصل موضوع سروده است.

ج4:بخشی از خاوران نامه ی ابن حسام خوسفی یا شهنشامه ی صبا خوانده شود.

ج5:بیت سیزده(اله،اژدها)

ج6:زبان مثنوی معنوی ساده و سنجیده است حال آنکه زبان حمله­ی حیدری رسا وسنجیده نیست،شعر مولوی منطقی است در حالی که حمله ی حیدری از این نظر موفق نیست،شعر مولوی بیشتر جنبه­ی عرفانی (غنایی)دارد اما شعر باذل جنبه ی پهلوانی و حماسی و موضوع هر دو اثر تقریبا یک چیز است.

خودآزمایی درس چهارم:                                                                                                       

ج1:زیرا او می خواهد جایزه ی نفر سوم را-که یک کفش است-ببرد تا آن را به خواهرش بدهد.

ج2:در آن قسمت که خوانواده ها در کنار فرزندانشان هستند و با شیرینی و آب میوه از بچه هایشان پذیرایی میکنند و مادری با دوربین دستی از فرزندش فیلم می گیرد در حالی که علی با آن کتانی کهنه مبهوت فضا شده است.

ج3:به خاطر ایثار،صداقت و معنویت کودکانه­ی خواهر و برادر

ج4:به منظور فهم و درک بیشترفیلمنامه،خودتان به این سؤال و سؤال پنج جواب بدهید.

 خودآزمایی درس پنجم:                                                                                                        

ج1: انسان ، عامل بسیاری از مشکلات خودش هست.( مسبب همه­ی گرفتاری ها خودمان هستیم)

 ج2:مرحله ی دوم تعارف میزبان،وقتی که صاحب خانه اصرار می کند مهمان ها از کباب غاز بخورند.

ج3:الف.استفاده از ضرب المثل های عامیانه و کنایات         ب.جزیی نگاری در توصیف              ج. اقتباس از آثار ادبی گذشته

ج4:جلو کسی در آمدن:  پذیرایی شایسته کردن( شایستگی های خود را نشان دادن)            سماق مکیدن:انتظار بیهوده کشیدن برای غذا               شکم را صابون زدن:در انتظارخوردن چیزی بودن،         چند مرده حلاج بودن:توانایی انجام کاری را داشتن (چقدر کارایی داشتن)

 ج5(توصیف سیلی زدن) پنج انگشت دعا گو به معیت مچ وکف ومایتعلق به،برصورت گل انداخته­ی آقای استادی نقش بست.                توصیف قیافه­ی مصطفی (لات و لوت و آسمان جل و بی دست و پا و پخمه و و تا بخواهیبدریخت و بدقواره)

ج6: واترقیده اند، تک و پوز، کیفور شدن، آسمان جل و پخمه. لات و لوت، فنرش در رفته و . . .   

ج7:پیام هر دو این است که مسبب همه­ی گرفتاری ها خودمان هستیم.

خودآزمایی درس ششم:                                                                                                        

ج1:پنج فرزند داشتن محمدولی و عجز و التماس او.

ج2:اوضاع کشور بسیار نامناسب توصیف شده است و نشانگر این است که اربابان به مردم ظلم می کردند و دولت خودکامه ی پهلوی به بیدادگری و استبداد برخواسته بود.

ج3:خلاصی از ادامه­ی این مأموریت دشوار ، دریافت تشویقی و پاداش به خاطر این کار، پیشگیری از لورفتن قضیه

ج4: شاعر با تکرار این جمله به طور ضمنی به خواننده القا می کند که خاطره ی شوم قتل صغری همیشه در ذهن و خیال گیله مرد وجود دارد.

ج5:محمدولی:نماد انسان های ظالم و وابسته به حکومت و مجری بی اختیار حاکمان

     گیله مرد: نماد انسان های ظلم ستیز و مبارز و آزادیخواه

    مامور دوم: نماد انسان های ناآگاه و بی اعتنا به سرنوشت دیگران

خودآزمایی درس هفتم:                                                                                                           

ج1:نامنظم درو کنید تا خوشه های بیشتری باقی بماند و خوشه چین ها بتوانند بیشتر استفاده ببرند.

ج2: نویسنده مظلومیتی را که در داستان یوسف وجود دارد با داستان سیاوش مقایسه کرده است و می گوید که هر دو در برابر بیگانه ایستادند و بی گناه کشته شدند.

ج3:آفتاب تیغ کشید: کنایه از طلوع کرد         خم به ابرو نیاوردن: کنایه از اظهار ناراحتی  نکردن     

پلک هایشان داغ شده: کنایه از نزدیک است گریه کند.

ج4:ماری که از دیشب بر روی قلبش چنبره زده بود.

ج5:تحقیق کنید و بنویسید.

ج6:ثوابت باشد ای دارای خرمن           که گر رحمی کنی بر خوشه چینی

      شلخت درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید.

خودآزمایی درس هشتم:                                                                                                           

 ج1:مثلا در مزرعه سبد کارگران ضعیف و رنجور را پر می کرد و خود را به خطر می انداخت و روپوش کهنه­ی خود را به پیرزن می­داد.

ج2:خشونت و سنگدلی

ج3:آنجا که می گوید من همه­ی نیرو های بازوانم را در اختیار شما می گذارم اما روانم را به موجود فناپذیری

نمی سپارم و آن را برای خداوند محافظت می کنم.

ج4:در آنجا که می گوید وقتی که جسم من را کشتید دیگر کاری از دستتان برنمی آید و پس از آن ابدیت در کار است

ج5:به عهده ی دانش آموز

ج6: این نکته را که پشت سرگذاشتن سختی ها و مشکلات باعث ارتقای کشور می­شود.

خودآزمایی درس نهم:                                                                                                              

ج1: سر گردانی در بیابان، خانه خرابی و ویرانی.

ج2:الف.نرون مرد ولی رم نموده است/باچشمهایش می جنگد.   ب:دانه های خشکیدهی خوشه ای/ دره ها را از خوشه ها لبریز خواهد کرد.

ج3:سرود های صلح و شادی: وحی الهی                      چوپانان:پیامبران

ج4:صلح ، فلسطین

ج5:جمله­ی اول: حاکمان ظالم مرده اند و می میرند اما فلسطین همچنان پایدار می ماند.

     جمله ی دوم: با آگاهی و بصیرت و شناخت کامل می جنگد.     

خودآزمایی درس دهم:

ج1:دسته ی سطل را تکان می داد، چند بار از یک تا ده را می شمارد.

ج2:الف.چند دسته از بوته های خار،در نقاط بی درخت سوت می کشید.

     ب.درخت های خاردار مانند بازوهای طویلی که مسلح به چنگال و مهیای گرفتن شکار باشند،به هم می پیچیدند

ج3:از ستاره ی درخشان و نورانی مشتری که آن را نمی شناخت و آن را همچون یک زخم نورافشان می دید،

می ترسید.

ج4:زنی نفرت انگیز با دهانی هم چون دهان کفتار و چشمانی برافروخته از غضب.

خودآزمایی درس یازدهم:

ج1:الف.- تشبیه: گیسوان دلا چون آبشار طلایی می­درخشید .

ب:- استعاره: دلا کلاهش را برداشت و از زیر آن،آبشار طلایی رنگ سرازیر شد.آبشار طلایی استعاره از گیسوان دلا .

ج2:زیرا ارزش واقعی گیسوان دلا خیلی بیشتر از آن مبلغ بود.

ج3:زیرا بدین وسیله متوجه شدند که چقدر نسبت به هم محبت دارند که به خاطر همدیگر از بهترین چیزهای خود گذشته­اند.

ج4:وجود یک حادثه با یک شخصیت اصلی، محدودیت مکان، پرداختن به یکی از ابعاد زندگی.

ج5:ایثار ،عشق

ج6:هر مخلوقی نشانی از خداست و هیچ مخلوقی او را هویدا نمی سازد.

ج7:سرانجام این طور می گوییم که او در همه جا هست،هر جا و نایافتنی است.

ج8: هر دو معتقدند که باید با دیدی نو و تکامل یافته به امور و پدیده ها نگریست.

خودآزمایی درس دوازدهم:

ج1:عیش و مستی

ج2:درویش نوازی:    ای صاحب کرامت شکرانه ی سلامت         روزی تفقدی کن درویش بینوا را

    حسن خلق:        آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است      با دوستان مرورّت با دشمنان مدارا

   اغتمام فرصت:     ده روز مهر گردون افسانه است و افسون      نیکی به جای یاران،فرصت شمار یار را

ج3: حافظ در بیت-آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است           با دوستان مروت با دشمنان مدارا-معتقد است که آسایش و راحتی دو جهان در این است که با دشمنان و مخالفان به نرمی برخورد کرد و این ،مضمون همان آیه است که خدا به موسی(ع)می فرماید:با فرعون ستمگر و طاغی با بیانی نرم صحبت کن؛البته هدف از این ملایمت،اصلاح یا تاثیر گذاشتن بر مخالف است؛ولی در غیر این صورت جایز نیست.

ج4:«اینه ی اسکندر نامه» آیینه ای بوده که اسکندر با همکاری ارسطو بر فراز مناره ی شهر اسکندریه(مصر)ساخته است؛کارش این بوده که از دور کشتی ها را می دیده است،این آیینه،از عجایب هفتگانه ی عالم بوده است.یکی از ویژگی این آیینه این بوده که از آینده خبر می داده است.«دارا»همان داریوش سوم است که در زمان او اسکندر به ایران حمله کرد و او را شکست داد و«دارا»به شمال شرقی ایران گریخت و به دست والی بلخ کشته شد.با مرگ او سلسله ی هخامنشی منقرض شد.

ج5: بهشت

ج6:الهی گلهای بهشت در پای عارفان خار است،جوینده ی تو را با بهشت چه کار است؟    

                  حدیث روضه نگوییم گل بهشت نبوییم                    جمال حور نجوییم دوان به سوی تو باشم                                                  

خودآزمای درس سیزدهم:

ج1:«الف»کثرت می باشد،مثل«الف»در موارد زیر:

بسا کسا که به روز تو آرزومند است.(جه بسیار کسانی که...)

زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا(چه سرمایه های زیادی که...)

ج2:خدا

ج3:ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد

                                                که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی

ج4:اقبال و ادوار،اوج و قعر،سود و زیان،عرش و فرش

ج5:تنزل مقام یافتن، از مقام عالی پایین آمدن

ج6:بیت آخر

ج7:مصراع دوم شعر بیت هشتم: به سوی عیب چون پویی گر او را غیب دان بینی

ج8:هشتن و هلیدن

ج9:تنه ی اصلی

خودآزمایی درس چهاردهم:

ج1: قیام کاوه ی آهنگر علیه ضحاک ماردوش

ج2: احترام به آزادی خود و دیگران،عدالت خواهی و تنفر از زور،مسئولیت اجتماعی،وظیفه شناسی و همکاری با دیگران.

ج3: زیرا با سقوط ساسانیان روی کار آمد و تجمل پرستی و اختلاف عظیم طبقاتی از بین رفت و آزادی و مساوات و برابری برقرار شد.

ج4:ص دوم درس از خط11تا18

ج5:زیرا پیام های آن نیازهای روحی انسان ها را برطرف میکند و با ذهن انسان قرن بیستم سازگارتر است.

ج6:اتحاد،مشارکت اجتماعی،یکدلی و ایثار و فداکاری 

خودآزمایی درس پانزدهم:

ج1:اصفهان

ج2:زیرا کاشی ها و رنگ ها بهار را تداعی می کند.بهاری که همیشگی و غیر قابل تغییر است.

ج3:اشاره به این اعتقاد دارد که در روزگار زرتشت روح و روان یکی از عوامل بنیادی بوده که بر کردار و رفتار  انسان حکم فرما بوده است و همچنین در ایجاد اندیشه و هنر و تفکر او موثر بوده و این روح بعد از مرگ در همین دنیای خاکی در اجسامی همچون شیشه محبوس می شده است.بد نیست بدانیم گذشتگان معتقد بودند که روح دیو را در شیشه حبس می کردند و به دریا می انداختند.  (تشبیه جالبی نیست زیرا منظور نویسنده این است که کاشی ها بیانگر روح ایران است در حالی که در تشبیه اسارت روح به نظر می رسد.)

ج4:راستی،همیشه سبز بودن،آزادی،تهیدستی،وارستگی.

ج5:قاب بندی های محرابی شکل،طره های کنار سردرها،طاووس های سردر مسجد شاه.

ج6: قاعده ی ممال بودن:تبدیل و تمایل یافتن الف به ی)     مزاح: مزیح، جهاز:جهیز، رکاب:رکیب، هلام:هلیم.

خودآزمایی درس شانزدهم:

ج1:کمیتش لنگ بود:کم مایه و ضعیف و ناتوان بود.،               مثل شاخ شمشاد: در کمال شادابی و خوش قامتی               ،سپر انداختن:تسلیم شدن               باب دندان:مناسب و مطابق طبع.

ج2:دوستان ناباب- بی سرپرستی- مانع شدن مادربزرگ در انجام کار مورد علاقه اش.

ج3:فقر،بیکاری،بی ارادگی،محیط.

ج4:حروف اضافه         1.حروف اضافه ی دستوری            2.حروف بیهوده و زاید

     سخن رانی موجی:1.سخنرانی فردی که باعث اختلال سیستم عصبی انسان می شود 2.سخن رانی از طریق موج رادیو

ج5:اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب               گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری

خودآزمایی درس هفدهم:

ج1:نشانه­ی آمادگی جامعه برای فروپاشی و ویرانی و یأس و ناامیدی مردم.

ج2:و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکین می ترکد/چون دل یاران که در هجران یاران       (ترکیدن نی به شکستن دل در هجران یار تشبیه شده است.)

ج3:ابر را با پوستین سرد نمناک توصیف کرده و«باغ بی برگی»را با توصیفاتی چون:تنهایی،سکوت پاک غمناک، پوشیدن شولای عریانی و باغ نومیدان.

ج4:باغ

ج5:در واقع زیبایی باغ ناشی از گذشته ی پر افتخار آن می باشد که اکنون از دست رفته است. (زیبایی ایران نیز به خاطر تمدن درخشان گذشته و انسان های بزرگ و توانایی است که اکنون در خاک خفته اند)

ج6:تعداد یاران پیامبر(ص)و امام زمان(عج)در هر دو جنگ313 تن و در هر دو پیروزی از آن مسلمانان است؛مبدا هر دو جنگ یک مکان است و نام رهبر هر دو جنگ هم یکی است: محمد

ج7:داروگ: نیمایی                    باغ من: نیمایی                 انتظار: سپید

ج8:بیابید و در کلاس بخوانید.

ج9:اگر آن سبز قامت رو نماید               در باغ خدا را می گشاید

     دلم را فرش کردم تا بتازد                 سرم را نذر کردم تا بیاید                   مصطفی علی پور

خود آزمایی درس هجدهم:

 ج1:گون:نماد انسان های پای در بند و اسیر           -  نسیم:نماد انسان های آزاد و رها

ج2:شعر«سفر به خیر»در قالب نیمایی سروده شده است،حال آنکه«ناله ی مرغ اسیر»در قالب غزل است.در شعر«سفر به خیر»همچنان که از عنوانش بدست می آید،فرد،دیگر طاقت ماندن در وطن را ندارد،حال آنکه در شعر «ناله ی مرغ اسیر»فرد مبارز،معتقد به ماندن و ادامه ی مبارزه است.

ج3:به داستان پیرزنی اشاره دارد که از علی(ع) کمک خواست و مولا به کمک او شتافت.او نان می پخت و علی از بچه های او نگهداری می کرد و پیرزن در حین کار مدام علی(ع)را نفرین می کرد.آن زن حضرت علی(ع)را نمی شناخت و مولا چهره اش را به آتش نزدیک کرد و گفت:این سزای کسی است که در حکومت او افراد فقیر فراموش شده باشند.

ج4: خدا در قدیم بیشتر به معنی شاه ، سرور معنی می دهد اما اکنون مترادف الله عربی به کار می رود. (خدا از «خواتای»پهلوی گرفته شده است و این لفظ در سانسکریت «از خود زنده»و «از خود آغاز کرده»معنی می دهد لفظ خدا وقتی با کلمه ای ترکیب شود بر غیر خدا اطلاق می شود.مثلا: کدخدا، ده­خدا، که در این صورت«صاحب و رئیس»معنی می دهد و بعضی گفته اند این واژه از ترکیب«خود»و «آ»(بن مضارع آمدن)ساخته شده است یعنی خدا در وجود خود به کسی محتاج نبوده است.)

ج5:پیش از تو هیچ اقیانوسی را نمی شناختم که عمود بر زمین بایستد/شب از چشمان تو آرامش را به وام می گیرد.

ج6:چشمانی که از دیدن تو محروم مانده اند

ج7:صولت حیدری دست مایه­ی شادی کودکانه­شان کردی /و بر آن شانه که پیامبر پای ننهاد/ کودکان را نشاندی

ج8:به بی وزن بودن شعر سپید .

ج9:از آن جایی که حضرت علی حافظ کل قرآن بوده، قرآن ناطق لقب گرفته است و شعر اشاره به این موضوع دارد .

ج10: داستان کمک کردن حضرت علی(ع) به پیرزن،در قسمتی دیگر به زخمی شدن آن حضرت در جنگ احد و همچنین مصرع(بر آن شانه ها که ...)به زمانی اشاره دارد که آن مولا درخانه ی کعبه بر شانه ی پیامبر ایستاد و بت ها را به زیر آورد.

خودآزمایی درس نوزدهم: 

ج1:با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق        همچون بنفشه سر به گریبان کشیده ام

ج2 :ایهام (هوا هم به معنی آسمان و هم در معنی آرزوی رسیدن به تو،عشق تو)    تشخیص: سر به گریبان کشیدن بنفشه

  ج3: شعر«حدیث نوجوانی»در قالب غزل است،در حالی که  قالب«متاع جوانی»قطعه می باشد.نوع ادبی حدیث جوانی«غنایی»می باشد،در حالی که نوع ادبی متاع جوانی«تعلیمی»است و هر دو شعر بیانگر ناراحتی به علت طی شدن دوره ی جوانی است.

ج4:نه سایه دارم و نه بر،بیفکنندم و سزاست/اگر نه بر درخت تر،کسی تبر نمی زند

ج5:انتظار بیهوده کشیدن برای آمدن کسی، امید واهی داشتن

ج6:غنایی

خودآزمایی درس بیستم:

ج1:پس از موعظه ی مردم سوالات خود را در رقعه ای می نوشتند و واعظ به همه ی آن ها پاسخ می گفت.

ج2:الف.این امیر با همه ی بزرگی که داشت،به دست خود غذا تعارف می کرد و قطعات گوشت را به ذست خود  از هم جدا می کرد و به ما می داد.

  ب.من نه نظم آن مدرسه را در جایی دیده ام و نه لذیذتر از غذای آن جا غذایی خورده ام.

ج3:ایران

ج4:خورشید به تدریج پایین می رود و سایه ستون ها و هیکل پاسبان،روی خاک این زمین و ایوان سلطنتی درازتر می شود.

ج5:مفهوم هر دو مورد بی وفایی دنیا و عبرت گرفتن از پادشاهانی است که در اوج قدرت از بین رفته اند؛البته سخن خاقانی شعر است و زیبایی و آهنگ خاصی دارد و بسیار مختصر و کامل این موضوع را بیان کرده است حال آنکه در جملات علی پسر سلطان خالد نه آن سحرانگیزی آهنگ دیده می شود و نه اختصار و تاثیر گذاری شعر خاقانی.

خودآزمایی درس بیست و یکم:

ج1:قسمت اول(اگر ممکن بود)

ج2:چاپلوسی،رشوه خواری،بی ادبی،یعایت و سخن چینی، رواج خرافه پرستی،اقتصاد ضعیف،بی خبری، خوش گذرانی.

ج3:گریه ی مادر،نصیحت پدر و تمسخر افراد خانواده.

ج4:ابوالعلای معری؛چون هر دو نابینا بودند و حس مشترکی داشتند.و همچنین دارای استعداد سرشاری بودند.

ج5:کنجکاوی و تیزهوشی این فرد نابینا که فقط با حضور در کنار دیگران و شنیدن سخنان آنان مطالب را فرا گرفته

خودآزمایی درس بیست و دوم:

ج1:این بیت بیانگر سرنوشت بد شاعر است. (مطابق اعتقاد قدما که آسمان و هرچه در اوست در سرنوشت انسان ها مؤثر هستند)

ج2: مراعات نظیر(طالع،اختر،منحوس)           واج آرایی(خ)                 تشخیص

ج3: بی گناهی و نادانی

ج4:من و طالع نگون سارم (یعنی بخت بد یار و همراه من است.)

ج5:من نگویم که من را از قفس آزاد کنید             قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید.

ج6:فاطمه فاطمه است-آری این چنین بود برادر-هبوط-پدر و مادر،ما متهمیم-حج.

ج7:خداوند به علمای ما مسولیت،به عوام ما علم و به روشنفکران ما ایمان ببخش.خدایا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی می کشاند،مرا،با نداشتن و نخواستن روئین تن گردان. خدایا چگونه زیستن را تو به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت.

خودآزمایی درس بیست و سوم:

ج1:خدا

ج2:_مراعات نظیر(طواف،کعبه)          _ایهام در کلمه­ی مخفی (تخلص شاعر، پنهان)        _ تشبیه(دل مانند کعبه است)

ج3: در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل                  هر که خواهد دیدنم گو در سخن ببیند مرا

خودآزمایی درس بیست و چهارم:

ج1:گوشه­ی سنگر

ج2:خیس شدن از اشک، اشکباران شدن

ج3:دستمالی که مهر و تسبیح و انگشتر شهید در آن قرار دارد.

ج4:پیوند ناگسستنی و عمیق با فرهنگ ایران.

ج5:افتخار به گذشتگان و پیوند عاطفی با ایران.  

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

راهنمای نگارش طرح توجیهی جهت ارائه به بانکها و سایر موسسات

قیمت: 10000 تومان

طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی هست که نشان دهنده کلیه اطلاعات مورد نیاز برای شروع یک کار تجاری تولیدی و یا خدماتی می باشد . اطلاعاتی از قبیل سرمایه مورد نیاز ، دستگاه ها و لوازم مورد نیاز ، میزان تولید سالیانه و ... تا میزان حقوق و دستمزد در این طرح ها تنظیم گردیده است . داشتن یک طرح توجیهی نه تنها برای افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات بانکی هستند مفید می باشد بلکه برای افراد علاقه مند به راه اندازی کسب و کار نیز ضروری می باشد. راهنمای نگارش اصولی طرح توجیهی طرح توجیهی خود را تهیه نموده و آمار و ارقام را محاسبه نمایید. به جای پرداخت ارقام نجومی برای تهیه طرح توجیهی خودتان به آسانی طرح را نوشته و به بانک یا موسسه مورد نظرتان ارائه دهید.

خرید        سوال از فروشنده

پنل ارسال و دریافت پیامک پریسا (بسته پنجم)

قیمت: 50000 تومان

بسته پنجم پنل ارسال پیامک پریسا با سطوح دسترسی ذیل :         


  یک : ارسال پیامک: 


دو : ارسال متناظر


سه : ارسال فلش


 چهار : پیامک هوشمند


پنج : ارسال زمان دار


شش: contact


هفت : ارسال منطقه ای یا مشاغل خاص و براساس کد پستی و ارسال به تمام شماره های دائمی و اعتباری ایرانسل


هشت : دفتر چه تلفن


نه :  ارسال از موبایل


ده : تبریک تولد یا رویداد خاص


یازده :نظر سنجی مسابقات


دوازده : پاسخ تبلیغاتی


سیزده : منشی پیامک


چهارده : ایمیل پیامک


 پانزده : دایورت پیامکقایلیت های سامانه پیامک پریسا


ارسال :


ارسال پیامک : ارسال حدوداً 2000 پیامک در دقیقه


ارسال متناظر : امکان ارسال یکجا با این مشخصه که می توانید برای هر شخص یک متن خاص ارسال نمایید.


ارسالFLASH: همانند ارسال  پیامک ، با این  تـفاوت که  پیامک  به  صورت  اتـوماتیک  بر روی گـوشی گیرندگان        پیام  باز خواهد شد.


پیامک هوشمند : با  اندکی  تـفاوت و کاربری بـهتر همانند  ارسال مـتناظر است . مثلاً  شما  می خواهید  نمره های                 دانش آموزان را به اولیا اطلاع  دهید ؛ پس  متن  پیامک برای همه اولیا  ثابت و فقط نمره ها و اسامی دانش آموزان    متفاوت می باشد.


ارسال زمان دار : سامانه ،ارسال  پیامک های  شما را در زمانی که شما تـعیین می کنید ؛ به صورت  خودکار  برایتان          ارسال می کند.


ارسال منطقه ای – رندوم  :  در صورتی که نیاز  باشد به یکسری مخاطب خاص  پیامک ارسال گردد ؛  مثلاً  مشترکین          سیم کارت های دائمی محله ای خاص و مشاغل ؛ مثلاً  دندانپزشکان  و سایر  مشاغل  از این  شیوه  ارسال  می گردد .         و  هم  ارسال به صورت  تصادفی  به  صورت  بازه ای  از  شماره ها  ( از شماره ،تا شماره )


ارسال comtact  با کارت ویزیت :  با این نوع پیامک می توانید کارت ویزیت یا مشخصات خود را به گوشی  مخاطبان خود ارسال نمایید.


امکانات :


دفتر چه تلفن : ا ین امکان را  می دهد که  با تعریف گروه مورد نظر مخاطبین خود را با ذکر نام و مشخصات در گروه مورد نظر درج کنید. یعنی  می توانید گروه  هایی نظیر گروه دوستان و مشتریان  و اقوام  و پرسنل محل کار و  اولیاء دانش آموزان و... بسازید؛ که بتوانید برایشان پیامک بفرستید.


نظر سنجی و مسابقه : همانند برنامه 90  ویا سایر برنامه های تلوزیونی می توانید نظر سنجی با مسابقه برگزار کنید و نمودار بسازید و قرعه کشی کنید.


ارسال از موبایل : با استفاده  ازاین  امکان   می توانید از موبایل خود با ارسال  یک پیامک به سامانه  می توانید بدون    نیاز به اینترنت به مخاطبان خود پیامک ارسال نمایید.


 تبریک تولد یا رویداد خاص : با استفاده از این امکان می توانید تاریخ تولد  و یا مناسبت ها را به گروه مخاطبان خود تبریک بگویید و همچنین می توانید  تاریخ  اتمام  بیمه و تذکر جهت  یاد آوری  شارژ حساب  را  به صورت ارسال پیامک  یاد آوری کنید.
ابزار ویژه :


پاسخ تـبلیغاتی : زمانی که  پیامکی دریافت نمایید ؛  سامانه بدون  بررسی مـحتوای متن  دریافتی متن که  در پاسخ  تـبلیغات درج نمودید ؛ برای فرستنده پیامک ارسال می نماید.


دایورت پیامک:با استفاده از این ابزار می توانید پیامک های دریافتی خود را به یک شماره موبایل دایورت نمایید.از امکانات  منحصر  به  فرد سامانه این  می باشد  که در ابتدای متن پیامک ، شماره فرستنده  قید می گردد  و برای شما ارسال می شود.


ایمیل پیامک : با استفاده از این ابزار می توانید بدون پـرداخت هزینه ارسال  پیامک های دریـافتی خود  را به  یک ایمیل ارسال کنید.


 منشی پیامک : با استفاده از این ابزار می توانید پاسخگوی خود کار و هوشمندی را در سامانه پیامک ایجاد نمایید.


تنظیمات :


تغییر رمز : با توجه به سـیستم امنیتی این سامانه و اینکه تمامی رمز عبور ها کد می شوند ؛ امکان هک شدن سـیستم تقریباً غیر ممکن است و تنها راهی که کسی بتواند وارد پـنل کاربری شما شود این است که رمز عبور شما را بداند . به همین علت پیشنهاد می شود به صورت دوره ای رمز عبور خود را تغییر دهید.


تراکنش های مالی : در این بخش کلیه تراکنش هایی که در سامانه انجام می دهید ؛ قابل مشاهده می باشد.


قیمت: 50000 تومان

خرید        سوال از فروشنده

روسری ابریشم

قیمت: 68000 تومان

روسری ابریشم سایز بزرگدر طرح ها و رنگهای زیبا و متنوع

سایز روسری 150 در 150 سانتی مترجنس روسری ابریشم ظریف اما مقاوم لخت


در هنگام خرید رنگ و طرح را انتخاب نمایید.
نمونه این جنس روسری در تهران خیلی کم پیدا می شود و تقریبا بالای 100هزار تومان بفروش می رسد.
روش فروش درتهران دریافت وجه درب منزل مشتری همزمان با تحویل کالا
و در شهرستان اول واریز به حساب بانکی فروشنده و سپس ارسال با پست.


خرید        سوال از فروشنده